Doe mee met ‘digital twinning’ op het gebied van ‘future mobility and logistics’

Doe mee met ‘digital twinning’ op het gebied van ‘future mobility and logistics’

Impuls aan praktijkgericht onderzoek

Aanleiding

De overheid neemt het initiatief om het praktijkgericht onderzoek van hbo’s te stimuleren. Daarvoor gaat zij subsidie beschikbaar stellen. Met deze zogenaamde SPRONG subsidie (Stimuleren van Praktijkgerichte Onderzoeksgroepen) kunnen hogescholen onderzoek doen met de industrie. Dit is een uitgelezen kans voor de automotive en logistieke opleidingen van Fontys Hogescholen en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) om een SPRONG-onderzoeksgroep op te richten op het thema virtuele testomgevingen, de zogenaamde ‘digital twins’. 

 

Autonoom rijden en logistiek

Autonoom rijden is een ontwikkeling die van belang is voor het Openbaar Vervoer en de logistiek van vervoersbedrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geautomatiseerde logistieke centra of aan openbaar vervoer zonder chauffeurs. Om autonome voertuigen te testen is het nodig om in virtuele omgevingen te testen en om op open testomgevingen met innovatieve/autonome voertuigen ervaring op te kunnen doen en simulaties uit te voeren. Hier ligt een kans voor zowel de industrie als voor de hogescholen: de industrie kan simulaties door of met behulp van de hogescholen laten uitvoeren. Studenten en lectoraten van de hogescholen blijven op de hoogte van de nieuwste technologieën door de praktijkgerichte inbreng uit de industrie. Daarom gaan we een SPRONG onderzoeksgroep opzetten op dit onderwerp. 

Wat gaat de SPRONG-Onderzoeksgroep doen?

ACE neemt het voortouw in het opzetten van de SPRONG-onderzoeksgroep, met studenten en lectoraten van de automotive en logistieke programma’s van Fontys Hogescholen, met de industrie en met de overheid. ACE ziet daarbij als kern voor de SPRONG-groep: 

De ontwikkeling van een gezamenlijke toolkit voor effectief praktijkgericht onderzoek.

Daarbij kan gedacht worden aan:

  1. Beheer en/of ontwikkeling van virtuele testomgevingen (‘Digital Twins’) voor automotive onderzoek voor (integrale) voertuigmodellen en een selectie van ‘Living Labs’
  2. Implementatie en (mede) vormgeving van een open omgeving, waarbij de voertuigmodellen (voor zowel de automotive als logistiek of OV) aan elkaar gekoppeld worden. 
  3. Vertaling van Digital Twin resultaten naar de praktijk

Houdt uw bedrijf zich bezig met simulaties, met digital twins, met implementatie van innovatieve technologieën in voertuigen en/of wilt u uw simulaties laten verifiëren? Dan kunt u in deze groep de hulp van stagiairs, afstudeerders en docenten/onderzoekers van de twee betrokken hogescholen inroepen, door de inbreng van eigen praktijkgerichte opdrachten. Ook is het mogelijk lectoraten, die vakinhoudelijke kennis op dit gebied hebben, te betrekken bij uw innovaties. 

Hoe zit het met de SPRONG-subsidie?

De SPRONG subsidie is bedoeld voor hogescholen voor het uitbouwen van de faciliteiten om een sterke onderzoeksgroep op te zetten. Voor de eerste vier jaar stelt de overheid maximaal 1 miljoen euro beschikbaar. Daarna kan nog eens 1 miljoen euro subsidie verstrekt worden voor nogmaals een periode van 4 jaar (dus totaal 8 jaar). Belangrijke voorwaarden om een beroep te kunnen doen op deze subsidie:

 • De subsidie wordt ingezet voor investeringen in de randvoorwaarden om tot goed praktijkgericht onderzoek te komen. Onderzoek zelf komt niet in aanmerking.
 • De subsidie bedraagt maximaal de helft van de totale kosten van het project. Dat betekent dat 50% van de middelen vanuit het samenwerkingsverband moet komen.
 • Cofinanciering kan komen van de hogescholen, overheid en het bedrijfsleven. Een goede mix van bijdragen is belangrijk om de kracht van de samenwerking aan te tonen.
 • Overheid en het bedrijfsleven kunnen op twee manieren deelnemen aan dit project:
  • Door een cash bijdrage, verdeeld over de 4 tot 8 jaar;
  • Door in kind bijdragen in de vorm van inzet van personeel of het leveren van een fysieke bijdrage aan de realisatie van de onderzoeksomgeving.