SLIM samenwerkingsverband

Met een aantal van de TALCOM partners is een SLIM samenwerkingsverband geschreven, met daarbinnen specifiek aandacht voor de doorontwikkeling van modules en de challenge based learning community portal uit TALCOM. Met de doorontwikkeling van de Automotive Learning Community wordt een impuls gegeven aan het structureel leren en ontwikkelen in een gemeenschap (ecosysteem) van MKB ondernemingen in de Automotive industrie, waarbij ook kennisinstellingen in deze sector zijn meegenomen. Hiermee wordt een versterking beoogd van de leercultuur binnen het (automotive) ecosysteem. In de learning community komen leerprocessen tot stand en vormen zich professionele netwerken waarbinnen de deelnemers toegang krijgen tot (specialistische) kennis. Naast digitale vormen van leren omvat dit ook het aanbieden van informeel leren én pro-actief leren op de werkplek, gekoppeld aan technologische innovatie. Door het ontwikkelen en stimuleren van een nieuwe leercultuur binnen de bedrijven wordt op structurele basis ingespeeld op de huidige en toekomstige innovatieve ontwikkelingen binnen de sector (o.a. ten gevolge van de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen in de mobiliteit, ofwel de in de sector actuele ‘’Twin Transitie Digitalisering & Duurzaamheid’’).

Learning needs scan 

In dit licht wordt een generieke learning-needs scan voor de ACE community ontwikkeld die steeds verder zal worden verfijnd. Door met behulp van de learning-needs scan de betrokken bedrijven door te lichten, krijgenn we inzicht (op zowel individueel niveau als op het niveau van de ACE community niveau) in de manier waarop functies en noodzakelijke kennis, vaardigheden en competenties zich ontwikkelen in de snel veranderende technische omgeving van de automotive industrie. De learning-needs scan werkt daarmee als een vliegwiel voor de learning community. Leren en ontwikkelen van het menselijk kapitaal in de sector is immers geen ‘’luxe’’, maar pure noodzaak om van relevante betekenis te blijven, gegeven de snelle innovatieve ontwikkelingen in de automotive sector. De learning community creëert voor zowel bedrijven als hun werknemers een optimale omgeving om gezamenlijk te investeren in het concept leren-innoveren-werken. Door samen te werken in de learning community worden bedrijven gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot permanent lerende organisaties binnen een dynamisch ecosysteem.Door in de learning community ook steeds nadrukkelijk te streven naar het leggen van verbindingen met nieuwe bedrijven en kennisinstellingen wordt bovendien een impuls gegeven aan het ontwikkelen van nieuwe kennis; nieuwe business en de vergroting van de aantrekkelijkheid voor de instroom van nieuw talent, cq het behouden van bestaand talent.

Learning community

De learning community moet een aantrekkelijke en veilige omgeving zijn waar formeel en informeel leren samenkomen. Er is sprake van een integratie van leren en werken met kennisontwikkeling en vooral ook ‘blended’ leren. Het doel van de bedrijven in het samenwerkingsverband is zowel de aanwezige- als de (verwachte) benodigde kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers in kaart te brengen, en om op die manier de (eventuele) kloof tussen ‘’ist’’ en ‘’soll’’ vast te stellen. Op basis daarvan ontwikkelen we een gezamenlijke aanpak om deze kloof te dichten. De in kaart gebrachte ontwikkelingen en de hieruit volgende (toekomstige) benodigde kennis en vaardigheden worden vertaald naar de collectieve opleidings- en leerbehoeften van de (werknemers van de) bedrijven en vervolgens naar een opleidingsaanbod dat voorziet in de lediging van die behoeften. De samenwerking tussen de bedrijven en de bundeling van krachten is hierbij cruciaal.

Thomas van Berkel
Program Manager Human Capital

+31 6 18280973
t.v.berkel@acemobility.nl