Het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert in grootschalige projecten die op lange termijn zorgen voor duurzame economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Een van de kritische succesfactoren is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. De human capital aanpak is een expliciet onderdeel in de beoordeling van de voorstellen door het Rijk. Een goede en gedegen aanpak is dus essentieel voor een succesvolle aanvraag. ACE Mobility heeft hiervoor eigen methodiek die leidend is binnen verschillende voorstellen.

ACE Mobility is op het gebied van de Human Capital Activiteiten leidend in verschillende Groeifondsinitiatieven. ACE Mobility heeft hiervoor een eigen aanpak geschreven die inmiddels in verschillende gehonoreerde voorstellen (Batteries en Energy Hubs) uit ronde III is opgenomen, ook zijn er in ronde IV weer een aantal programma’s (Sustainable Electronics, Waterstof en CCAM) waarbinnen ACE Mobility de aanpak inzet om te komen tot een Human Capital agenda.

De aanpak

De Human Capital uitdagingen worden door de betrokken partners als een van de grootste bottlenecks gezien in de uitvoering en verdere opschaling van de groeifondsvoorstellen. Het gaat bijvoorbeeld over het aantrekken van voldoende technisch geschoold personeel. We streven naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en meebewegen met de technologische innovatie. Het doel is een ‘toekomstbehendige’ arbeidsmarkt, waarin werkgevers bereid en in staat zijn om mee te bewegen met de behoeften en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Thomas van Berkel
Program Manager Human Capital

+31 6 18280973
t.v.berkel@acemobility.nl

Human Capital Actie Agenda

De topsectoren hebben gezamenlijk een roadmap, waarbinnen elke individuele topsector weer een eigen actieplan Human Capital heeft ingebracht. Met onze aanpak komen we niet alleen tot een invulling voor een specifiek technologiegebied, maar we gebruiken de aanpak in alle groeifondsvoorstellen waardoor een verdiepende Automotive/ mobiliteit Human Capital Actie agenda ontstaat. Zo kunnen we de sectorspecifieke accenten aanbrengen en het ecosysteem creëren waarin we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Learning Communities

We kiezen bewust voor een ecosysteem aanpak met publiek-private learning communities, zoals ook wordt aanbevolen door het Landelijk Netwerk Learning Communities. Daarnaast zetten we ook thematische fieldlabs waarbij in zogenaamde Challenge-Based Learning Communities de organisaties met elkaar aan de slag gaan. 

Beoordeling Platform Talent voor Technologie

Sinds de 3e ronde is human capital een expliciet aandachtspunt in het Nationaal Groeifonds (NGF). Het is een cruciaal onderdeel voor de uitvoerbaarheid van voorstellen, maar ook vanwege de arbeidsmarktbehoefte die als gevolg van de projecten zal ontstaan. Platform Talent voorTechnologie heeft in opdracht van de Stafdirectie Groeifonds van het Ministerie van EZK geadviseerd over de human capital paragrafen van de voorstellen in de Innovatiepijler.
De Human Capital agenda voor het Battery Competence Cluster, gebaseerd op de ACE Mobility aanpak, was een van de slechts 4 goed beoordeelde agenda’s.