Materials Independence and circular batteries

De Human Capital uitdagingen worden door de betrokken partners als een van de grootste bottleneck gezien in de verdere opschaling van batterijtechnologie in Nederland. In de actieagenda batterij systemen (Actieagenda Batterijsystemen, 2022) is hier ook nadrukkelijk aandacht voor. Met dit werkpakket geven we tevens invulling aan de ontwikkeling van de Human Capital interventie op batterijsystemen zoals in deze Actieagenda weergegeven. Een invulling die aansluit bij de huidige Human Capital aanpak vanuit de Topsectoren.

De kwantitatieve doelstelling voor de gehele sector/waardeketen waar deze Human Capital agenda voor staat is 10.000 extra arbeidsplaatsen in te vullen voor 2032 en een antwoord op de trainings/opleidingsbehoefte voor 15.000 werknemers.

Gedurende het uitwerken van het projectvoorstel is met de partners middels Human Capital workshops toegewerkt naar een gedegen Human Capital aanpak. Op basis van uitvraag bij de partners, eerder onderzoek vanuit TNO & RVO en met het actuele onderzoek vanuit I&W is een analyse opgezet. Met de multi-level ecosysteem aanpak is er een blauwdruk van onze learning community opgewerkt, de samenwerking. Om ook concreetheid in het plan te brengen en bij toekenning direct aan de slag te kunnen is tevens tot een eerste set interventies gekomen. We hebben Human Capital een eigen invulling gegeven, maar wel in lijn met de aanbevolen aanpak.

Het Human Capital werkpakket en gekozen aanpak is hieronder gevisualiseerd.

Thomas van Berkel
Program Manager Human Capital

+31 6 18280973
t.v.berkel@acemobility.nl

Onze aanpak is cyclisch dus gedurende het project zullen we steeds gezamenlijk tot nuancering of toevoegingen komen. Om dat te begeleiden is er ook een programmatische kant van het Human Capital werkpakket, met interventies op het overkoepelende programma niveau. De programmamatische kant van de agenda behelst het community management, het challenge based learning community platform, de ecosysteem aanpak en monitoring, HR innovatie en modern werkgeverschap en het opstellen van een overkoepelende competentieprognose. Daarnaast sluiten we direct bij de start ook HBO, MBO en partijkopleiders aan. Hoewel bij de start de inhoudelijke betrokkenheid van deze organisaties binnen de pijlers beperkt is laat de analyse groeiende human capital behoefte zien, vervroegde aansluiting helpt ons in de komende cycli.

De eerste fase van de agenda zal zich richten op onderstaande geprioriteerde interventies:

Interne activiteiten voor LLO, Skills framework, Learning Needs          

Bedrijfsinteractie, transitie over discipline-sector-regio grenzen heen             

Toestroom bedrijven, activatie onbenut/ inter- nationaal potentieel

Vervroegde aansluiting HBO, thematafel sleutel technologieën interventies

Aansluiting MBO, praktijkopleiders

2.1 Opzetten Battery LLO trajecten

2.2 Organiseren Battery LLO trajecten

3.1 Opzetten gezamenlijk battery trainneeschip - Talent Innovatie Pool

3.2 Gezamenlijk start-up Human Capital begeleidingsprogramma, " HC ecosysteem onboarding"

4.1 Instroom talent, HBO - WO studenten, koppeling bedrijfsleven, batterij mogelijkheden

5.1 Monitoring, testen en circulariteit van materialen

5.2 Verdienmodel en ketensamenwerking

5.3 Reverse logistics, disassembly en product passport

6.1 Organiseren MBO, praktijkopleiders aansluiting

Lees hier het interview over de Human Capital agenda voor het battery ecosysteem.]

Verbreding van de agenda middels de LLO katalysator.

Eind oktober is er vanuit Brabant een gezamenlijk voorstel bij de LLO katalysator ingediend. Doel is de Human Capital agenda’s, van onder andere batterijen, op te schalen-versnellen-verduurzamen. Concreet zal het programma sneller meer scholingsmodules rond transitiethema’s ontwikkelen in “transitieHubs”, wat fysieke plekken op verschillende locaties in Brabant zullen zijn. Een plek waar kennisinstellingen, bedrijven en lerenden een learning community vormen om te ontdekken welke kennis en vaardigheden op alle niveaus nodig zijn om competentieknelpunten rond transitiethema's op te lossen. De eerste TransitieHubs Energie richten zich op drie belangrijke thema's in de energietransitie: installatietechniek, circulair bouwen en batterijtechnologie. Deze laatste hub zal onderdeel worden van de bredere BCC-NL Human Capital agenda en onder leiding van ACE en Brainport tot stand komen. Recent is deze aanvraag gehonoreerd, aanvrager is hogeschool Avans. Lees hier de samenvatting over deze aanvraag.