Automotive Learning Community

Het opzetten van de Automotive Learning Communtiy vroeg een optimale inzet van de middelen en slim gebruik van originele plannen, toegespitst op de mogelijkheden en de manier van werken in de automotive industrie. We zijn tot een community gekomen waarbij tijdens de projectfase alle activiteiten waren ondergebracht in werkgroepen. Tijdens deze projectfase ontstond daardoor een groei naar 60 actieve organisaties. Het getoonde doorzettingsvermogen om van de Learning Community een succes te maken is bewonderingswaardig, de marktomstandigheden waren niet eenvoudig. De laatste periode heeft de community zich opnieuw uitgevonden en is er actief een gezamenlijke toekomst vormgegeven met onderliggend ook concrete vervolgplannen voor leerpaden met verbredingstrajecten en vragen uit de markt. Met een toegespitste programmastructuur om dit te begeleiden en duurzaam te maken. We bouwen vol energie verder aan onze Learning Community waarbinnen we als partners samen innovatieve oplossingen ontwikkelen, onze ervaringen vertalen naar optimaal en actueel onderwijsaanbod. We trainen werkenden in de vaardigheden om met de innovaties aan de slag te gaan en we wisselen doorlopend inzicht en ervaring uit om ook tot verbeterde concepten/ technieken te komen. Dit eindrapport laat zien wat we gedaan hebben, maar laat vooral de verscheidenheid en werking van een Learning Community zien. De Automotive Learning Community als omgeving waarin we innovatie aanjagen, stimuleren en verspreiden.

AANPAK

Nederland staat wereldwijd bekend om haar grote innovatiekracht. Deze innovatiekracht hebben wij voor een groot deel te danken aan slimme samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)overheden. Een van de Nederlandse topsectoren is de sector High Tech Systems & Materials (HTSM), waarvan de automotive sector een belangrijk onderdeel vormt. Adequaat opgeleide professionals zijn nodig om de technologische oplossingen te bedenken, maken en onderhouden. Terwijl de technologische veranderingen toenemen wordt het tekort aan (technisch) talent steeds omvangrijker en nijpender. Dit menselijk kapitaal speelt een essentiële rol in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. Dit kapitaal is, samen met de technologische innovaties, de sleutel voor de maatschappelijke en technologische transities.

We streven naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en meebewegen met technologische innovatie. Doel is een ‘toekomstbehendige’ beroepsbevolking, met als uitkomst een florerende economie en positieve maatschappelijke dynamiek.

Het continue kunnen aansluiten op de arbeidsvraag in de automotive sector vraagt om het creëren van een adaptieve leeromgeving en een leercultuur die aanzet tot permanente ontwikkeling waarin werkenden, werkgevers en onderwijsinstellingen een leven lang leren en ontwikkelen als een vanzelfsprekend onderdeel zien van het arbeidsproces.

Het opzetten van de Automotive Learning Community beoogt het creëren van zo’n adaptieve leeromgeving en -cultuur waarin bedrijven en onderwijsinstellingen gezamenlijk zorgdragen voor het opleiden van het benodigde technische talent. Enerzijds door het opzetten van een Community waarbinnen het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar ontmoet, met elkaar samenwerkt en co-creëert. Anderzijds door het opzetten van een Academy waarbinnen bedrijven en onderwijs een juiste mix van modules aanbieden, die qua inhoud en leermethodiek en formeel en informeel leren goed op elkaar en op de leerbehoeften aansluiten. Deze Automotive Learning Community biedt bedrijven, (toekomstige) werknemers en het onderwijs de mogelijkheid om op een krachtige manier samen te werken aan de ontwikkeling van de competenties van de automotive professionals die nu en in de toekomst nodig zijn.

De Automotive Learning Community heeft kunnen leunen op een sterk consortium tijdens de projectfase en een natuurlijke noodzaak binnen het Nederlandse automotive ecosysteem voor een stabiel “learning community” mechanisme. Ondanks de restricties en onmogelijkheden tijdens de covid pandemie werkten we naar samengestelde routes die zich langdurig kunnen ontwikkelen. Nu het project uitloopt werken we toe naar de integrale automotive Human Capital Actie Agenda. Voor de automotive en mobiliteits industrie is immers, ingegeven door de twin transitie naar digitalisering en duurzaamheid, een verdiepende Automotive Human Capital Actie agenda gewenst. We zien voor de Automotive Learning Community een regierol bij het mede vormgeven en uitvoeren van deze agenda. Om zodoende de sectorspecifieke accenten aan te brengen en het ecosysteem te creëren waarin we onze bijdrage kunnen blijven leveren aan de mobiliteitsuitdagingen van vandaag en morgen.

Procesmatig is er veel bereikt door goed gebruik te maken van de projectopbouw, werkpakketten en onderliggende actielijnen om zodoende de samenstelling en werking van de verschillende werk- en beslisorganen in de Learning Community in balans te laten opereren.  De participatie van het onderwijs en bedrijfsleven organiseren, op een wijze waarbij de neuzen dezelfde richting op staan, was een operatie (maar ook een mijlpaal) op zich.

Door gefaseerd de strategie, focus en uitgangspunten te laden ontstond een eensgezinde aanpak.

Uit een moeizaam begin kristalliseerden het te nemen pad en de passende succesformule voor de Automotive Learning Community. Het gaat hierbij vooral om de wijze waarop we in de praktijk binnen een publiek-privaat samenwerkingsverband zowel het innovatievermorgen van participerende bedrijven als het aanpassingsvermogen van de automotive professionals vergroten. We zien onze learning community dan ook als een mechanisme met verschillende gezichten, de combinatie ervan vormt de basis voor een dynamisch samenwerkingsverband. Het gaat om de community als concept, om de community als methodiek maar zeker ook om de community in de praktijk.

In de kern opereert de Automotive Learning Community als integrator waarmee we betere verbindingen willen maken in de driehoek leren, werken en innoveren. Waarbij we in de praktijk gebruik maken van de reeds bestaande publiek-private samenwerkingsverbanden die reeds door het Automotive Center of Expertise, RAI Vereniging en Automotive Campus succesvol toegepast worden. Juist door in de kern tussen deze organisaties en haar achterbannen te opereren. De betrokkenheid van deze organisaties, hun achterban en de daarbij horende stakeholders stellen ons in staat continue oog voor innovaties en verandering in de sector te houden. Hierdoor zijn we als learning community steeds beter in staat om concepten (betrekking op o.a. nieuwe leervormen, leren in de praktijk, samen leren, leren van elkaar) toe te passen en te integreren in de praktijk. Dit maakt ook dat we inhoudelijk relevant en up-to-date zijn en blijven. Het is evident dat het bedrijfsleven een centrale rol speelt, we willen als Learning Community zo veel mogelijk vraaggestuurd werken. Mede daarom is onze output in aanbod en leervormen van zowel het onderwijs, bedrijfsleven als commerciële aanbieders zoveel mogelijk modulair gestructureerd in doorlopende leerlijnen tot stand gekomen.

De operationalisering van onze activiteiten is gebaseerd op basis van advies over prioritering aan de hand van de HTSM Automotive Roadmap. De koers van de sector en datgene wat de industrie vraagt vertalen naar uitdagingen die in kleinere communities op te pakken zijn. De Automotive Learning Community is op basis van het advies binnen de pijlers en werkgroepen een omvangrijke operatie geworden.

In deze werkgroepen werkt, leert en innoveert een groep partners rondom zo’n specifieke industrie uitdaging/ challenge. Om dit te faciliteren is ook het challenge based learning community platform stevig in de steigers komen te staan. Bovenal mag de opbouw van de community zelf als een van de voornaamste resultaten gezien worden.

WAARDECREATIE IN DE AUTOMOTIVE LEARNING COMMUNITY

Learning Communities hebben als doel bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met de Automotive Learning Community hebben we ons rond verschillende thema’s georganiseerd uit de HTSM Automotive Roadmap. De thema’s die binnen de industrie urgent zijn. Naast tastbare resultaten levert het onderdeel zijn van een Learning Community ook op allerlei lagen opbrengsten op. Op verschillende niveaus voor organisaties en individuen. Om deze zichtbaar te maken is het raamwerk waardecreatie gebruikt, zoals ook vanuit het landelijk netwerk learning communities aangedragen. Ook in de Automotive Learning Community bleek waardecreatie een dynamisch cyclisch proces. Alle partners zijn hiervoor geïnterviewd, hieronder is een samenvatting ingevoegd die per laag voorbeelden van de werking schetst. Te starten bij de het begin, de verwachte waarde en dus de reden voor deelname. Om vervolgens ook de potentiële, toegepaste, gerealiseerde en transformatie waarde aan te stippen.

De behoeften en verwachtingen van de deelnemer voorafgaand aan deelname aan de Automotive Learning Community lagen veelal in lijn. Onderwijsinstellingen vanuit de behoefte om in projectvorm met bedrijfsleven aan, veelal technische, uitdagingen te werken. Bestaand leermateriaal verwerken tot modules voor professionals en curricula verbeteren/ doorontwikkelen aan de hand van het bedrijfsleven.  Voor vrijwel alle organisatie is het onderdeel worden/ zijn van een zichtbare en levendige community een belangrijke reden tot deelname geweest. Middels een community kunnen organisaties ook zichzelf etaleren.  Bij de bedrijven zijn de grote opgaven rond digitalisering en verduurzaming in relatie tot de kennis en kunde van de professionals een drijfveer om te participeren in de Automotive Learning Community. Een goede invulling geven aan Leven Lang Ontwikkelen en middels co-creatie tot nieuwe inzichten en producten komen.

Vanuit de deelname hebben de partners verschillende opbrengsten ervaren. Zo waren er tal van activiteiten en interacties in de community die op zichzelf al waardevol gevonden worden. De lijntjes tussen de organisaties zijn veel korter geworden. Eerste contacten monden uit in intensieve gesprekken tot vergaande samenwerking. Het werken binnen de community opende voor veel partners ook deuren naar nieuwe activiteiten. Er is sprake van kennis die is opgedaan in de Automotive Learning Community maar niet meteen wordt toegepast. Bijvoorbeeld op het gebied van menselijk kapitaal,  waarbij nieuwe vaardigheden, perspectieven en professionele groei in vervolg programma’s en projecten gaat renderen. Er is veel sociaal kapitaal ontstaan, de community draait om de relaties en connecties tussen deelnemers. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het groeiende aantal masterclasses en gastcolleges. Maar ook in de formele verbinding tussen de verbindende organisaties met oog op toekomstige programma’s.

Uit de learning community komt ook veel tastbaar kapitaal. Denk hierbij aan een module beschrijving met tools, gedeelde laboratoria en faciliteiten maar ook de manier waarop we toegang tot die informatie gaan faciliteren via het platform.  Van allerlei faciliteiten is een samenvatting opgenomen bij infrastructuur. 

Belangrijk is ook de reputatie van de Learning Community, de herkenning van de strategische waarde van deze samenwerkingsvorm is groot gebleken. Dit is zichtbaar in de vele vervolgprogramma’s waar het TALCOM project toe geleid heeft, maar ook in het portret wat de topsector HTSM heeft gemaakt over de Automotive Learning Community (https://youtu.be/IxCgJOc4Uzc?list=TLGG5xKD8tVe95EwMzExMjAyMg). Dit is ook op organisatie niveau van toepassing, positionering of specifieke rol binnen de learning community werkt ook buiten het programma door. Door alle activiteiten als werkgroepen te operationaliseren is er ook met het ontwikkelen van leervermogen stevig resultaat geboekt. De niet vanzelfsprekende connecties zorgen ervoor dat deelnemers ook andere manieren van leren zien dan de manieren die gangbaar zijn. Dit werkt alle kanten op want door actief als bedrijfsleven met onderwijs in een werkgroep aan de slag te zijn beïnvloed dat het algehele leerkapitaal. Studenten krijgen andere soort trajecten aangeboden en komen beter voorbereid het werkveld in. En professionals nemen weer plaats in de klas naast de huidige studenten om gezamenlijk nieuwe kennis tot zich te nemen.

Dit eindrapport laat zien dat veel van de uit de Automotive Learning Community opgedane waarde alweer direct is toegepast in de praktijk. Zaken die als gastcolleges beginnen landen in curricula of zijn doorontwikkeld tot minoren. Testruimtes worden breed gebruikt, waarbij toelichting en kennisoverdracht de beschrijvingen en tools weer een rol hebben.

Op verschillende fronten heeft de Automotive Learning Community dan ook merkbare/meetbare verandering in de praktijk teweeggebracht. Dit heeft te maken met de attentie voor onderwerpen als functionele veiligheid of veilig werken aan elektrische voertuigen. Maar ook invulling van inhouse academies en aanstellingen van learning en development managers binnen de bedrijven om leerbehoefte beter in beeld te hebben en houden. Vanuit daar is een strategisch opleidingsprogramma maakbaar wat via de Automotive Learning Community weer uitwisselbaar is. Maar ook de onderwijsinstellingen die via werkgroepen up-to-date informatie ophalen en dat samen met de bedrijven modulair richting onderwijs brengen.

Uiteindelijk zijn er op verschillende fronten activiteiten ontstaan die tot echte transformatie leiden. Vanuit Automotive Learning Community processen zijn nieuwe bedrijven ontstaan. Het invlechten van regulier onderwijs met upskilling van professionals, veel beter en eerder nadenken erover maar ook de integratie ervan. Zo ook de manier van werken, via een learning community, is voor meer partijen en programma’s de standaard geworden.

Deze wisselende perspectieven, door partners opstartende en soms stilvallende sporen in werkgroepen, lijken soms een onsamenhangende brij van ad-hoc zaken. Toch is dit juist wat de community maakt. Dit is de spanning die nodig is om opbouw van de community te realiseren. Dwars door alle bestaande structuren heen kenmerkt de zetting van een nieuwe community, de Automotive Learning Community, zich door de onverwachte zaken. De aansluiting en koppeling van betrokkenen maakt dat op alle lagen de community meer en meer positie inneemt. In de aankomende fase zal de community zich verder ontwikkelen en blijvend moeten bewijzen.
Om uiteindelijk tot een autonoom organisme te groeien, wat eigenlijk zonder actieve activatie doorgaat door de interne opbrengsten en inbreng van betrokkenen. Eindbeeld is een zelfvoorzienende mechaniek, waarbij partners uit eigen beweging challenges inbrengen en elkaar opzoeken. Zij brengen weer andere relevantie organisaties in en proberen nieuwe oplossingsrichtingen uit. Uit deze processen komen weer nieuwe uitdagingen en de dynamische cyclische werking blijft voortduren.