Autonoom rijden

Na definitie van de inhoudelijke TALCOM thema's werd de werkgroep Autonoom Rijden eind 2019 actief. De werkgroep expandeerde als snel naar een grote groep aangesloten partijen, overstijgend aan de TALCOM partnergroep. Als eerste stap werd aan een roadmap gewerkt op de lijnen onderwijs, onderzoek en Equipment&Infra. Parallel hieraan werden enquêtes uitgezet onder de leden met twee doelen: het vergaren van wensen met betrekking tot duurzame community vorming en het definiëren van alle relevante kennis en competenties op het gebied van ADAS systemen en autonoom rijden. Vanuit het brede en gedetailleerde palet aan competenties zijn door de werkgroep een zestal subthema’s gedefinieerd: Architecture&Integration, Perception&Localization, AV Engineering, Testing&Homologation, Human Factors en Business&Legal. Deze subthema’s zijn verder uitgewerkt door themateams. In de werkgroep zijn gedeelde markt/onderzoeksvragen besproken. Een belangrijke uitdaging bleek toelating van autonome voertuigtoepassingen op de openbare weg en dar daarvoor benodigde bewijsvoering van veiligheid van het autonome systeem. Vanuit deze vraag is door de groep een RAAK-mkb onderzoeksproject aangevraagd met de naam SafeCLAI. Dat project is intussen gehonoreerd en het merendeel van de werkgroepleden is hierin actief met de ontwikkeling van een herbruikbaar veiligheidsconcept voor low-speed autonome voertuigen. Na een aantal plenaire werkgroepbijeenkomsten en parallelle themabijeenkomsten zijn diverse thematische workshops georganiseerd. De werkgroep heeft voorstellen gedaan voor duurzame community vorming. Op onderwijsgebied zijn meermaals series masterclasses verzorgd. Deze masterclasses waren innovatief in de geïntegreerde werkveld/hogeschool onderwijsbenadering: De masterclasses werden aangeboden door een combinatie van professionals en docenten en in de klas was een combinatie van professionals en reguliere studenten aanwezig. Dit gaf een zeer verfrissende interactie en biedt een interessant toekomstperspectief. Hiernaast is een set onderwijsmodules ontwikkeld op het gebied van mobiele robotica. Ook zijn een aantal vormen van equipment (door)ontwikkeld ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek op het gebied van autonoom rijden: Een open full-scale autonoom onderzoeksvoertuig, een autonomy kit, smart cars: mini robotvoertuigen, en een VRU robotplatform om bewegende voetgangers en fietsers te emuleren tijdens full-scale tests.

 

Beschikbaar in de ACE Academy

Kennis uit de werkgroep Autonoom Rijden komt beschikbaar via de ACE Academy. Op dit moment is beschikbaar (in het Engels):

Autonomous Vehicles Sensing Technology   

iso31434 Cybersecurity in Automotive

 

Together we create the future of mobility | Fontys | HAN

Projectactiviteiten

 • Vorming van een omvangrijk en groeiend netwerk van werkgroepleden
 • In kaart brengen van kennisvraag en -aanbod
  • Via enquetes
  • Via thematische teams
 • Verzorgen eerste pilots professioneel educatief aanbod
 • Ontwikkeling academy aanbod mbt autonoom rijden
  • Vaststellen roadmap academy content
  • Selectie onderwerpen initieel aanbod van modules
  • Ontwikkeling en (pilot) aanbod van eerste modules
 • Ontwikkeling van fysieke equipment&infra voor onderwijs en onderzoek
 • Ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprojecten
 • Realiseren duurzame NL-community rondom autonoom rijden 

De werkgroep Autonoom Rijden streeft twee doelen na: ontwikkeling van academy content en vorming van een duurzame community rondom autonoom rijden. De werkgroep was vanaf haar start actief in het aantrekken van een relatief groot aantal leden om hiermee tot een marktrelevant netwerk te komen. De werkgroep definieerde begin 2020 een roadmap waarbij gedurende project Talcom de focus verschuift van academy naar community. Deze roadmap behelst drie centrale thema’s:

 • Onderwijs (academy)
 • Onderzoek (community)
 • Equipment&infra (academy en community)

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs bracht de werkgroep vrij gedetailleerd kennisvraag en -aanbod in kaart. Dit gebeurde via inhoudelijke discussies in de brede werkgroep, gevolgd door enquêtes, waarna zes thematische teams verder detail aanbrachten. De zes gedefinieerde hoofdthema’s in kennisvraag en -aanbod zijn: AV engineering, architectuur&integratie, perception&localization, testing&homologation, human factors en business&legal. Vanuit deze input ontwikkelt de werkgroep een aantal modules op basis van een roadmap benadering. In aanloop hiernaartoe verzorgden diverse werkgroepleden al fysieke en online masterclasses en webinars op relevante onderwerpen.

Onderzoek

Een van de doelen in de werkgroep is de beantwoording van gezamenlijk gedragen onderzoeksvragen. Zo is er intussen een vergevorderde RAAK-MKB aanvraag die zich richt op een concept voor een herbruikbare veiligheidslaag voor low-speed autonome voertuigen.

Equipment&infra

In de werkgroep werken de aangesloten hogescholen aan beschikbaarheid van equipment en infrastructuur voor onderwijs en onderzoek:

 • Fontys/HAN/HR Parkshuttles
 • Fontys Prius
 • HAN Streetdrone
 • HAN Smart Cars
 • HAN Autonomy kit
 • HR Cargopod
 • I-AT/HAN Mission Bus
 • Testterreinen locaties Fontys, HAN, HR
 • Diverse simulatieomgevingen.

Duurzame communityvorming

De stip op de horizon is een duurzame community die blijvend waarde kan leveren voor haar leden. Onderdelen voor die community zijn bijvoorbeeld de evoluerende academy content (die door leden inhoudelijk gestuurd kan worden), gezamenlijke onderzoeksprojecten, de mogelijkheid tot wederzijds leren (o.a. via bedrijfsbezoeken) en thematische bijeenkomsten.

SafeCLAI

De werkgroep Autonoom Rijden heeft in 2021 een belangrijke stap gemaakt naar verduurzaming van de community, middels project SafeCLAI. In 2020 benoemde de werkgroep routes naar duurzame samenwerking, waaronder het gezamenlijk oppakken van onderzoeksvragen. Na prioritering bleek het ontwikkeling en toelating van autonome voertuigen, met name waar het gaat over veiligheid van die voertuigen, een breed gedeelde uitdaging onder de werkgroepleden. Verdere vraagarticulatie leidde tot een gezamenlijk initiatief: Ontwikkeling van een herbruikbaar veiligheidsconcept voor (low-speed) autonome voertuigen. Gedurende 2021 is dit idee via zowel plenaire workshops als veel bilaterale overleggen uitgewerkt tot een concreet RAAK mkb projectvoorstel genaamd SafeCLAI: Safety Concept for Low-speed AV Implementations. Het projectvoorstel is in april ingediend en in oktober door SIA goedgekeurd. Het project is gestart in februari 2022 en levert meteen een expansie op van de werkgroep door de grote aan het project gekoppelde partnergroep.